Teknik

Teknik

Affald bliver til el og fjernvarme

På affaldsforbrændingsanlægget i Hørsholm omdanner Norfors forbrændingsegnet affald fra husholdninger og industri samt biomasse til el og fjernvarme.

Norfors har kapacitet til at forbrænde 152.000 ton affald og biomasse årligt.

Forbrændingen finder sted i ovnene, hvorfra røggasserne føres gennem det effektive kedelanlæg. Efter kedelanlægget passerer røggassen en række rensningstrin, som fjerner op til 99 % af de uønskede stoffer i røgen. Røggassen forlader anlægget via den 100 m høje skorsten.

Slaggen fra forbrændingen indeholder den del af affaldet, der ikke kan brændes, for eksempel glas og dåser. Vi sælger slaggen til virksomheder, der kan udnytte den.

Ovnlinje 5 bliver, ligesom ovnlinje 4 er det i dag, forsynet med udstyr, der kontinuerligt måler mængden uønskede stoffer i røggassen, så vi kan undgå at overskride grænseværdier.

Røggassens varmeindhold omsættes til damp i kedlen, og i Ovnlinje 5s røggaskondenseringsanlæg udvindes den sidste rest af røggassens energi.

Der dannes ikke spildevand ved normal drift på Ovnlinje 5, idet den mængde vanddamp, der kondenseres, anvendes som procesvand i Ovnlinje 4s røggasrensningsanlæg.

Energien i dampen fra kedlen driver den elproducerende turbine. Resten af energien fra dampen og energien fra røggaskondenseringen overfører vi til fjernvarmesystemet.

Norfors producerer på årsplan mere end 80 GWh el og mere end 370 GWh fjernvarme. Det svarer til elforbruget i ca. 15.000 parcelhuse og forbruget af fjernvarme i ca. 25.000 parcelhuse.

Norfors kan sælge den producerede energi året rundt, og den fortrænger energi, der i dag bliver produceret ved hjælp af fossile brændsler, som for eksempel kul, olie og gas.