Hvad sker der med mit affald?

Norfors modtager mange forskellige affaldsfraktioner på genbrugspladserne, og kommunerne er også begyndt at husstandsindsamle enkelte fraktioner. 

Det er vigtigt, at det affald, som borgere og virksomheder har sorteret, bliver håndteret bedst muligt, så der kan opnås en høj grad af genanvendelse og ressourcenyttiggørelse. 

Markedet for afsætning af affald og genanvendelige fraktioner er under konstant forandring. Nye metoder og teknologier ser løbende dagens lys og nye aktører melder sig på banen, mens andre forsvinder. 

Norfors overvåger løbende markedet for at sikre den bedste afsætning udfra kriterier som miljø, ressurcer, logistik, økonomi, etc.

På denne side kan du læse om, hvad der sker med affaldet efter at du har afleveret det, enten ved husstanden, i kuber eller på genbrugspladsen.

Siden baserer sig i det væsentlige på oplysninger fra de modtageanlæg, som Norfors afsætter affaldet til. Siden opdateres derfor løbende.

Signaturforklaring

GENANVENDELSE ENERGIUDNYTTELSE SPECIALBEHANDLING DEPONI

Fraktioner, som også husstandsindsamles

Flasker og glas

Flasker og glas

Her kan du aflevere

 • Ved husstanden
 • Genbrugsplads - container 45
 • Kuber (i visse kommuner)

Hvad må du aflevere?

I vores sorteringsguide kan du se, hvad du kan aflevere på genbrugspladsen.

Hvad sker der med affaldet?

Husstandsindsamlet:

Glas indsamlet ved husstanden aftages af DanBørs, som oplyser, at glasset afsættes som skår til danske glasværker, der smelter glasset om til ny emballage.

Danbørs oplyser, at 97 % genanvendes som skår til danske glasværker.
Der udsorteres:

 • Metal: Genanvendes
 • Keramik/Sten/Porcelæn: Genanvendes som fyldmateriale i skumplast (isoleringsmateriale)
 • Organisk affald: Energiudnyttes

Kuber og genbrugsplads:

Glas afleveret i glas-kuber eller på genbrugspladsen afsættes til Krogs Flaskegenbrug, som oplyser at, hele flasker skylles, sorteres og bliver genbrugt af tapperier i ind- og udland. Skår og ukurante flasker omsmeltes til nye flasker og glas.

Krogs Flaskegenbrug oplyser, at ca. 30-35 % af det indsamlede glas og flasker genbruges.som hele flasker, mens resten går til skår til omsmeltning. Det er under 2 %, som ikke kan genbruges eller genanvendes (plast, metal, keramik, etc.)

Senest opdateret 04.11.2020

Flasker og glas

Illustration: Miljøstyrelsen

Jern og metal

Jern og metal

Her kan du aflevere

 • Ved husstanden
 • Genbrugsplads - container 40

Hvad må du aflevere?

I vores sorteringsguide kan du se, hvad du kan aflevere på genbrugspladsen.

Hvad sker der med affaldet?

I den kommunale husstandsindsamling kan du aflevere konserves og mindre metalemner. Udover dette kan alle former for stort og småt jern- og metalaffald afleveres på genbrugspladserne, hvor der ligeledes kan afleveres kabler og blyakkumulatorer (bilbatterier).

Jern– og metalaffald afsættes p.t. til Lyngby Produkthandel, som oplyser at jernet grovsorteres i forskellige metal- og jernmaterialer, samt forbrændingsegnet affaldsmaterialer, som ikke kan genanvendes. De resterende jern og metaltyper sorteres herefter mekanisk eller manuelt. Metal og jern eksporteres og indgår i produktionen af nye jern og metalprodukter.

Aftager har ved kontraktsindgåelse forpligtet sig til, at minimum 80 % af fraktionen genanvendes. 

Senest opdateret 19.02.2020

Jern og metal

Illustration med Aluminium som eksempel: Miljøstyrelsen

Madaffald

Madaffald

Her kan du aflevere

 • Ved husstanden

Når du har modtaget beholder til madaffald kan du begynde at frasortere madaffald.

Har du ikke modtaget beholderen endnu? Der varsles nogle måneder før beholderen leveres. Hvis du bor i bolig med egne beholdere, får du et brev via e-boks. Hvis du bor i bolig med fælles beholdere, får den affaldsansvarlige information pr. mail.

OBS: Madaffald kan ikke afleveres på genbrugspladsen.

Hvad må du aflevere?

I sorteringsguiden, som du har modtaget fra kommunen, kan du se, hvad du kan aflevere som madaffald ved husstanden.

Hvad sker der med affaldet?

Madaffaldet bliver transporteret til Marius Pedersen i København som oplyser følgende:

Madaffaldet pulpes, hvor pulperen sørger for, at poser, affald og andre materialer hakkes i mindre stykker, så maden kan skilles fra dét, der ikke er organisk.

Herefter sigtes pulpen, og det der ikke er madaffald (ca. 25%), sorteres fra. Det frasorterede udgøres af f.eks. madaffaldsposer og ikke-organisk affald, som energiudnyttes til el og fjernvarme. 

Den færdige pulp transporteres herefter til et biogasanlæg, hvor der fremstilles biogas. Restproduktet efter fremstilling af biogas bruges til gødning i landbruget.

Biogassen kan bruges som energikilde til fremstilling af el og fjernvarme, men kan også bruges på det nationale gas-net. 

Senest opdateret 14.01.2022

Pap

Pap

Her kan du aflevere

 • Ved husstanden
 • Genbrugsplads - container 44

Hvad må du aflevere?

I vores sorteringsguide kan du se, hvad du kan aflevere på genbrugspladsen.

Hvad sker der med affaldet?

Pap fra genbrugspladser og husstandsindsamling bliver afsat til Stena Recycling, Danmark. Modtager oplyser, at pappet grovsorteres for uønskede emner og det rene pap (ca. 97 %) blandes sammen med pap fra andre kilder i en homogeniseringsproces, der sikrer, at det er egnet til genanvendelse. Herefter balles pappet og sendes til papfabrikker i Danmark. Her vil pappet typisk gennemgå en mekanisk og kemisk proces, hvor det omdannes til pulp og sigtes yderligere for urenheder. Pulpen forarbejdes herefter til nyt pap, som indgår i produktionen af ny pap-emballage og karton. 

Senest opdateret 10.03.2021

Pap

Illustration: Miljøstyrelsen

Papir

Papir

Her kan du aflevere

 • Ved husstanden
 • Genbrugsplads - container 43
 • I kuber (i visse kommuner)

Hvad må du aflevere?

I vores sorteringsguide kan du se, hvad du kan aflevere på genbrugspladsen.

Hvad sker der med affaldet?

Papir indsamlet ved husstanden, i papir-kuber og på genbrugspladsen bliver afsat til Stena Recycling, Danmark, som oplyser, at det papir, der er egnet til genanvendelse, hovedsagligt bliver eksporteret til papirfabrikker i Sverige. Hér frasorteres uønskede materialer samt papirtyper, der ikke er egnet til genanvendelse. Resten (ca. 95 %) omdannes til pulp, som renses for klips og lignende, og kemisk renses for lim, lak og tryksværte. Pulpen forarbejdes herefter til nyt papir eller indgår i produktion af pap- og karton-emballage, som fx. æggebakker. 

Senest opdateret 10.03.2021

Papir

Illustration: Miljøstyrelsen

Rengjort plast samt mad- og drikkekartoner fra husholdninger

Rengjort plast samt mad- og drikkekartoner fra husholdninger

Her kan du aflevere

 • Ved husstanden
 • Genbrugsplads - container 41: Rengjort plast samt mad- og drikkekartoner fra husholdninger

Hvad må du aflevere?

I vores sorteringsguide kan du se, hvad du kan aflevere på genbrugspladsen.

Hvad sker der med affaldet?

Fraktionen består af to dele, som håndteres i samme affaldsstrøm:

 • Rengjort husholdningsplast
 • Mad- og drikkekartoner, som er fremstillet af pap, der er en coating på indersiden af enten plast eller aluminium, for at sikre kartonen er tæt

Affaldet presses i baller for at spare CO2 i den videre transport til genvindingsanlægget.

DKK Plastics afhenter ballerne og afsætter dem til det specialiserede sorteringsanlæg EGN i Tyskland.

DKK Plastics har ved kontraktindgåelse forpligtiget sig til at sikre at deres aftagere oparbejder det leverede plastaffald samt mad- og drikkekartoner med henblik på at opnå en så høj genanvendelse som muligt.

Følgende minimumskrav til udsortering skal opfyldes:

 • Udsortering i henhold til intentionerne i ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”, af 16. juni 2020 hvor minimum 60% af den totale leverede mængde plastaffald samt mad- og drikkekartoner (inkl. fejlsorteringer) efter Leverandørens sortering/oparbejdning skal afsættes til genanvendelse, og
 • Sorteringsanlægget skal være fysisk beliggende i et EU/EØS-Land

DKK Plastics oplyser følgende:

 • På EGN’s anlæg bliver affaldet separeret ud i flere forskellige plasttyper samt andre affaldstyper til genanvendelse, herunder karton. Materialerne gennemgår en yderligere kvalitetssortering og neddeles i små stykker som vaskes
 • EGN oparbejder plastfraktionen til granulat, som kan indgå direkte i produktion af nye plastprodukter, f.eks. beholdere, rør og tøj.
 • Restaffaldet fra mad- og drikkekartoner sendes til Delkeskamp GmbH, som adskiller papir/pap fra den påførte coating af plast eller aluminium. Ca. 75% pap udsorteres, og restfraktionen herfra udgør ca. 25%. Delkeskamp producerer selv pap og papir eksempelvis til emballager, hvori udbyttet fra oparbejdning af drikkekartoner indgår. Alle de oparbejdede materialer indgår til fremstilling af emballager til bl.a. levnedsmidler.
 • Restfraktionen, som består af plast og aluminium fra mad- og drikkekartonerne, udgør ca. 25%. Fraktionen afsættes til Palurec GmbH, som sikrer en yderligere genanvendelse af plast og aluminium.

Senest opdateret 01.01.2022

Øvrige fraktioner på genbrugspladsen 

Akkumulatorer/batterier

Akkumulatorer/batterier

Her kan du aflevere

 • Genbrugsplads - container 48

Hvad må du aflevere?

I vores sorteringsguide kan du se, hvad du kan aflevere på genbrugspladsen.

Hvad sker der med affaldet?

Batterier og akkumulatorer er omfattet af reglerne om producentansvar. Det betyder, at producenter og importører af elektrisk udstyr skal sørge for at tage produkterne tilbage, når de er udtjente. Når du afleverer dine batterier og akkumulatorer på genbrugspladsen, bliver de afhentet af de ansvarlige for tilbagetagningen.
Læs mere hér: https://www.dpa-system.dk/da/WEEE/Producentansvar

Senest opdateret 12.08.2021

Asfalt

Asfalt

Her kan du aflevere

 • Genbrugsplads - container 13

Hvad må du aflevere?

I vores sorteringsguide kan du se, hvad du kan aflevere på genbrugspladsen.

Hvad sker der med affaldet?

Asfaltaffald genanvendes i stor stil som tilsætning i nyt asfalt. 
Asfalt afsættes til Norrecco, som oplyser følgende:
Ved modtagelse neddeles asfalten til en størrelse svarende til stabilgrus. I neddeleren frasorteres jern og andre fremmedelementer. Jern går til genanvendelse. 
Når man genbruger gammelt asfalt i den nye asfalt, sker der en direkte genanvendelse, fordi man bibeholder værdien på de materialer, der indgår. Resultatet har de samme egenskaber og kvalitet som traditionelt produceret asfalt.

Senest opdateret 12.08.2021

Batterier

Batterier

Her kan du aflevere

 • Genbrugsplads - container 62

Hvad må du aflevere?

I vores sorteringsguide kan du se, hvad du kan aflevere på genbrugspladsen.

Hvad sker der med affaldet?

Batterier er omfattet af reglerne om producentansvar. Det betyder, at producenter og importører af elektrisk udstyr skal sørge for at tage produkterne tilbage, når de er udtjente. Når du afleverer dine batterier på genbrugspladsen, bliver de afhentet af de ansvarlige for tilbagetagningen.
Læs mere hér: https://www.dpa-system.dk/da/WEEE/Producentansvar

Senest opdateret 12.08.2021

Beton

Beton

Her kan du aflevere

 • Genbrugsplads - container 10

Hvad må du aflevere?

I vores sorteringsguide kan du se, hvad du kan aflevere på genbrugspladsen.

Hvad sker der med affaldet?

Neddelt beton genanvendes i stor stil som erstatning for stabilgrus. 

Det betyder, at det neddelte beton bl.a. bruges som underlag til nye veje, stier, parkeringspladser mm. 

Beton afsættes til Norrecco, som oplyser følgende:

Ved modtagelse neddeles betonen til en størrelse svarende til stabilgrus.

I neddeleren frasorteres jern og andre fremmedelementer. Jern går til genanvendelse.

Senest opdateret 15.01.2021

Bøger

Bøger

Her kan du aflevere

 • Genbrugsplads - container 39

Hvad må du aflevere?

I vores sorteringsguide kan du se, hvad du kan aflevere på genbrugspladsen.

Hvad sker der med affaldet?

Bøger afleveret på genbrugspladsen bliver afsat til Stena Recycling, Danmark, som oplyser, at det papir, der er egnet til genanvendelse, hovedsagligt bliver eksporteret til papirfabrikker i Sverige. Hér frasorteres uønskede materialer samt papirtyper, der ikke er egnet til genanvendelse. Resten (ca. 95 %) omdannes til pulp, som renses for klips og lignende, og kemisk renses for lim, lak og tryksværte. Pulpen forarbejdes herefter til nyt papir eller indgår i produktion af pap- og karton-emballage, som fx. æggebakker. 

Senest opdateret 10.03.2021

Deponi

Deponi

Her kan du aflevere

 • Genbrugsplads - container 32

Hvad må du aflevere?

I vores sorteringsguide kan du se, hvad du kan aflevere på genbrugspladsen.

Hvad sker der med affaldet?

Deponi-affald deponeres på Skibstrup Affaldscenters miljøanlæg i Ålsgårde. Affaldet bliver deponeret på miljøanlægget, som er sikret med membran i sider og i bund. Det vand, som siver ned gennem affaldet - det såkaldte ”perkolat”, pumpes op og sendes til rensning på lokale rensningsanlæg. 

Når en etape på deponiet er fyldt op, dækkes affaldet med råjord og muld, og der plantes buske og træer. Så kommer det langsomt til at ligne et almindeligt, bakket landskab.

Særligt om blød PVC
Materialer af PVC (PolyVinylClorid) må ikke brændes. PVC indeholder klor, som danner saltsyre ved forbrænding, og der er risiko for dannelse af dioxiner. Endelig indeholder specielt ældre PVC-materialer tungmetaller. Blød PVC skal derfor deponeres.

Senest opdateret 11.03.2020

Dæk med og uden fælge

Dæk med og uden fælge

Her kan du aflevere

 • Genbrugsplads - container 46

Hvad må du aflevere?

I vores sorteringsguide kan du se, hvad du kan aflevere på genbrugspladsen.

Hvad sker der med affaldet?

Dæk fra biler, busser og lastbiler afsættes via Danbørs til fabrikker, som laver dem om til gummipulver.

Aftager oplyser, at der foretages en sortering, hvor bestanddelene adskilles og stålet går til omsmeltning sammen med andet genbrugsstål. Gummiet knuses til pulver, som kan bruges til underlag til bl.a. nye dæk, tæpper, gummihjul, bremsebelægninger og som underlag på lege- eller sportspladser, fx til fodbold eller basketball

Senest opdateret 14.04.2020

Engangspaller

Engangspaller

Her kan du aflevere

 • Genbrugspladserne Allerød, Vandtårnsvej, Blokken og Containerhaven - fraktion 18

Hvad må du aflevere?

I vores sorteringsguide kan du se, hvad du kan aflevere på genbrugspladsen.

Hvad sker der med affaldet?

På genbrugspladsen kan du aflevere engangspaller 400 x 600mm eller 800 x 1200 mm.
Pallerne afsættes til Dan-Pal A/S, som oplyser, at pallerne inspiceres og sorteres i forskellige kvaliteter. Hele paller videresælges og beskadigede paller repareres hvor det er muligt. Dan-Pal A/S oplyser, at der kun kasseres 2% af de paller man modtager. For special-paller blev 10% kasseret og de øvrige blev genbrugt.
Dan-Pal A/S sikrer således at over 96% af de brugte paller, som de aftager, bliver genbrugt.
De paller, som Dan-Pal A/S frasorterer, bliver afleveret til en genbrugsvirksomhed. Her sker der en flisning af pallerne, hvor sømmene fjernes og herefter bliver restproduktet oparbejdet til brændsels-briketter.
 
Senest opdateret 26.10.2022

Eternit og ikke-støvende asbest

Eternit og ikke-støvende asbest

Her kan du aflevere

 • Genbrugsplads - container 31

Hvad må du aflevere?

I vores sorteringsguide kan du se, hvad du kan aflevere på genbrugspladsen.

Hvad sker der med affaldet?

Asbest og eternit kan ikke genanvendes eller brændes og udgør en fare for helbred og miljø.

Ikke-støvende og støvende asbestholdigt affald bliver derfor specialdeponeret på Skibstrup miljøgodkendte deponi. Eternitten/asbesten dækkes med jord umiddelbart efter aflæsning på deponiet for at forhindre spredning af asbestfibre.

Senest opdateret 11.03.2020

Farligt affald

Farligt affald

Her kan du aflevere

 • Genbrugsplads - container 60

Hvad må du aflevere?

I vores sorteringsguide kan du se, hvad du kan aflevere på genbrugspladsen.

Hvad sker der med affaldet?

Fra genbrugspladsen sendes det farlige affald til forskellige godkendte behandlingsanlæg.  
 • Enkelte fraktioner kan genanvendes, f.eks. spildolie, som oparbejdes til ny olie, samt oliefiltre, som adskilles og olieindholdet brændes i et højtemperatur-forbrændingsanlæg, hvor der produceres el og fjernvarme. Metallerne i filtrene blev smeltet og genanvendt som nye råvarer. 
 • Noget af det farlige affald brændes i ovne, hvor man kan opnå meget høje temperaturer. På den måde uskadeliggøres giftstofferne i affaldet - og man kan bruge varmen til at lave fjernvarme og elektricitet. 
 • Andet af det farlige affald gennemgår en kemisk behandling med henblik på neutralisering af de reaktive stoffer. 
 • Endelig deponeres visse typer farligt affald på godkendte deponier, hvor det ikke udgør nogen trussel mod grundvandet og miljøet som helhed.
Senest opdateret 11.03.2020

Flamingo

Flamingo

Her kan du aflevere

 • Genbrugsplads - container 37

Hvad må du aflevere?

I vores sorteringsguide kan du se, hvad du kan aflevere på genbrugspladsen.

Hvad sker der med affaldet?

I fraktionen Flamingo kan man aflevere hvid flamingo fra f.eks. transportkasser og fra indpakning af møbler, hårde hvidevarer etc.. Det er et krav, at flamingoen skal være ren, dvs. uden plast, pap, træ og uden jord og andre rester fra det, som flamingoen har indeholdt. Sort flamingo kan p.t. ikke genanvendes.
Flamingoen sorteres af Norfors medarbejdere, hvorefter flamingoen i en maskine på genbrugspladsen rives i strimler til små granulater for at bryde formen og fjerne det luft den indeholder. Herefter bliver flamingogranulaterne opvarmet, komprimeret og formet til en blok, hvilket resulterer i en volumereduktion på ca. 97.5%. Det betyder at behovet for transport reduceres væsentligt.
Flamingoblokkene sælges til genanvendelse på specialiserede anlæg. Genvundet flamingo kan bruges til fremstilling af f.eks. isoleringsplader, fundamentblokke, mobiltelefon-covers, DVD-covers, ny flamingo, legetøj, og mange andre produkter.
 
Senest opdateret 01.11.2021

Gasbeton og uglaseret tegl

Gasbeton og uglaseret tegl

Her kan du aflevere

 • Genbrugsplads - container 11

Hvad må du aflevere?

I vores sorteringsguide kan du se, hvad du kan aflevere på genbrugspladsen.

Hvad sker der med affaldet?

Tegl genanvendes i stor stil som erstatning for stabilgrus. 

Det betyder, at det neddelte tegl bl.a. bruges som underlag til nye veje, stier, parkeringspladser mm. 

Tegl afsættes til Norrecco, som oplyser følgende:

Ved modtagelse neddeles betonen til en størrelse svarende til stabilgrus.

I neddeleren frasorteres jern og andre fremmedelementer. Jern går til genanvendelse.

Senest opdateret 15.01.2021

Genbrugelige effekter

Genbrugelige effekter

Her kan du aflevere

Hvad må du aflevere?

I denne Guide kan du se, hvad du kan aflevere på genbrugspladserne Blokken, Vandtårnsvej og Containerhaven.

Hvad sker der med affaldet?

I Genbrugshytten på Genbrugsplads Vandtårnsvej og Genbrugsplads Containerhavener kan man indlevere ting og møbler til direkte genbrug. Genbrugshytten drives i samarbejde med RØDE KORS, KIRKENS KORSHÆR og FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP, som aftager de indleverede effekter og sælger i deres genbrugsbutikker til gavn for velgørende formål.

Senest opdateret 13.08.2021

Gips

Gips

Her kan du aflevere

 • Genbrugsplads - container 12

Hvad må du aflevere?

I vores sorteringsguide kan du se, hvad du kan aflevere på genbrugspladsen.

Hvad sker der med affaldet?

Gips afsættes til Marius Pedersen, som oplyser følgende:

Ren Gips og Gips med rester af træ, Rockwool o.s.v. fraføres genbrugspladserne af Marius Pedersen, som bringer det til deres behandlingsanlæg. 

Gipsen neddeles og oprenses, og urenheder (som udgør ca. 20 %) frasorteres.

 • Jern går til produkthandler 
 • Mineraluld sendes til Rockwool og indgår i produktion af ny Rockwool
 • Træ og andet affald frasorteres og sendes til respektive modtageanlæg for videre forarbejdning

Den neddelte, rene gips (som udgør 80 %) afsættes til oparbejdningsanlæg i Danmark og indgår i produktionen af nye gipsplader.

Senest opdateret 20.02.2020

Haveaffald

Haveaffald

Her kan du aflevere

 • Genbrugsplads - container 22
 • Nogle kommuner tilbyder afhentning ved husstanden. Forhør dig hos din kommune.
 • Enkelte bebyggelser og grundejerforeninger har haveaffaldspladser. Undersøg, hvad der gælder i dit område.

Hvad må du aflevere?

I vores sorteringsguide kan du se, hvad du kan aflevere på genbrugspladsen.

Hvad sker der med affaldet?

Haveaffald afsættes til Solum A/S, som oplyser følgende:

I første proces skilles ved fra løv. Her udtages ca. 25% af den samlede mængde som ved, der afsættes som biomasse til energinyttiggørelse. De resterende 75% løv komposteres.

Efter endt kompostering sigtes komposten og ca. 10% sigtes fra som biomasse, der energiudnyttes.

Samlet set genanvendes 72% af haveaffaldet og 28% energiudnyttes.

Senest opdateret 11.03.2020

Imprægneret træ

Imprægneret træ

Her kan du aflevere

 • Genbrugsplads - container 33

Hvad må du aflevere?

I vores sorteringsguide kan du se, hvad du kan aflevere på genbrugspladsen.

Hvad sker der med affaldet?

Imprægneret træ omfatter bl.a.:

 • Trykimprægneret træ – det med grønligt skær
 • Malet imprægneret træ
 • Kreosotbehandllet træ, sort-brunt, f.eks. bolværk, telefonmaster og jernbanesveller

Det imprægnerede træ transporteres til Genbrugsgården. Træet bliver hér neddelt og efterfølgende transporteret til I/S Norfors, hvor træet brændes og energien udnyttes til strøm og fjernvarme. 

Senest opdateret 14.04.2020

Jord og Sten (max 1 m3)

Jord og Sten (max 1 m3)

Her kan du aflevere

 • Genbrugsplads - container 20

Hvad må du aflevere?

I vores sorteringsguide kan du se, hvad du kan aflevere på genbrugspladsen.

Hvad sker der med affaldet?

Jorden køres til mellemdeponi på Genbrugsgården, hvor der udtages prøver, der analyseres. Er jorden ren, bliver den genbrugt til afdækning og vejskråninger. Mindre forurenet jord anvendes til indbygning i miljøgodkendte støjvolde. Er jorden mere forurenet, sendes den til rensning eller deponering hos KMC i København.

Senest opdateret 16.10.2020

Kabler

Kabler

Her kan du aflevere

 • Genbrugsplads - container 49

Hvad må du aflevere?

I vores sorteringsguide kan du se, hvad du kan aflevere på genbrugspladsen.

Hvad sker der med affaldet?

Kabelaffald afsættes p.t. til Lyngby Produkthandel, som oplyser at kablerne afstrippes for plastik og grovsorteres i forskellige metal- og jernmaterialer, samt forbrændingsegnet affaldsmaterialer, som ikke kan genanvendes. De resterende jern og metaltyper i kablet sorteres herefter mekanisk eller manuelt. Metal og jern eksporteres og indgår i produktionen af nye jern og metalprodukter inklusive kabler.
Aftager har ved kontraktsindgåelse forpligtet sig til, at minimum 80 % af fraktionen genanvendes. 

Senest opdateret 12.08.2021

Keramik, porcelæn og stentøj

Keramik, porcelæn og stentøj

Her kan du aflevere

 • Genbrugsplads - container 30

Hvad må du aflevere?

I vores sorteringsguide kan du se, hvad du kan aflevere på genbrugspladsen.

Hvad sker der med affaldet?

Fraktionen afsættes til RGS Nordic som oplyser at fraktionen gennemgår følgende proces:

 • Modtagelse, indvejning og registrering
 • Separat aflæsning for visuel kontrol
 • Manuel udsortering af eventuelle uønskede, emner. Disse fraføres umiddelbart til respektive sammenlignelige fraktioner for størst mulig genanvendelse, energiudnyttes eller andet relevant
 • Neddeling med optimeret materiel og udstyr
 • Udsortering af metaller der fraføres til fremstilling af nye materialer
 • Den udsorterede og neddelte fraktion medgår som tilslag til støbning af betonklodser

Støbningen af klodserne sker på eget mobilt anlæg med eget personale.

De færdige klodser er præget med unikt RGS Nordic logo, og vil ikke blive videresolgt.

Klodserne vil udelukkende blive anvendt til opbygning af egne RGS Nordic modtager- og behandleranlæg.

Når klodserne er udtjente og må kasseres, vi de blive genknust og medgår som nyt tilslag til nye betonklodser under samme model.

Der opnås en relativ høj genanvendelsesgrad for sanitet modtaget fra genbrugsstationer, i snit ligger den erfaringsmæssigt på ca. 95-98%.

Senest opdateret 01.06.2021

Kølemøbler

Kølemøbler

Her kan du aflevere

 • Genbrugsplads - container 51

Hvad må du aflevere?

I vores sorteringsguide kan du se, hvad du kan aflevere på genbrugspladsen.

Hvad sker der med affaldet?

Kølemøbler er omfattet af reglerne om producentansvar. Det betyder, at producenter og importører af elektrisk udstyr skal sørge for at tage produkterne tilbage, når de er udtjente. Når du afleverer dine kølemøblerpå genbrugspladsen, bliver de afhentet af de ansvarlige for tilbagetagningen.
Læs mere hér: https://www.dpa-system.dk/da/WEEE/Producentansvar

Senest opdateret 12.08.2021

Lyskilder (Max 60 cm)

Lyskilder (Max 60 cm)

Her kan du aflevere

 • Genbrugsplads - container 61

Hvad må du aflevere?

I vores sorteringsguide kan du se, hvad du kan aflevere på genbrugspladsen.

Hvad sker der med affaldet?

Lyskilder er omfattet af reglerne om producentansvar. Det betyder, at producenter og importører af elektrisk udstyr skal sørge for at tage produkterne tilbage, når de er udtjente. Når du afleverer dine lyskilder på genbrugspladsen, bliver de afhentet af de ansvarlige for tilbagetagningen.
Læs mere hér: https://www.dpa-system.dk/da/WEEE/Producentansvar

Senest opdateret 12.08.2021

Mellemstore husholdnings-apparater over 50 cm

Mellemstore husholdnings-apparater over 50 cm

Her kan du aflevere

 • Genbrugsplads - container 54

Hvad må du aflevere?

I vores sorteringsguide kan du se, hvad du kan aflevere på genbrugspladsen.

Hvad sker der med affaldet?

Elektriske apparater er omfattet af reglerne om producentansvar. Det betyder, at producenter og importører af elektrisk udstyr skal sørge for at tage produkterne tilbage, når de er udtjente. Når du afleverer dine elektriske apparater på genbrugspladsen, bliver de afhentet af de ansvarlige for tilbagetagningen.
Læs mere hér: https://www.dpa-system.dk/da/WEEE/Producentansvar

Senest opdateret 12.08.2021

Mineraluld

Mineraluld

Her kan du aflevere

 • Genbrugsplads - container 35

Hvad må du aflevere?

I vores sorteringsguide kan du se, hvad du kan aflevere på genbrugspladsen.

Hvad sker der med affaldet?

Mineraluld afsættes til RGS NORDIC A/S, som oplyser følgende:

Behandling/håndtering
Efter modtagelse af mineralulden på RGS's anlæg i Sanderødgård, frasorteres evt. synlige urenheder fra mineralulden. Frasorteret materiale bliver genanvendt med størst mulig udnyttelsesgrad.

Videredisponering og afsætning
Efter sortering transporteres mineralulden til RGS's anlæg i Kolding, hvor den efterbehandles. Her udsorteres yderligt brændbart affald og metaller via magnetudskillelse. Det brændbare affald går til energiudnyttelse på forbrændingsanlæg og metaller som skrot til genanvendelse. Den udsorterede mineraluld neddeles til et granulat som tilføres Rockwool i Øster Doense, hvor granulaten tilgår direkte i produktion af nyt Rockwool. 

Efter endt levetid som Rockwool, kan produktet genanvendes til samme genanvendelige produkt.

Senest opdateret 16.04.2020

Paller

Paller

Her kan du aflevere

 • Genbrugspladserne Allerød, Vandtårnsvej, Blokken og Containerhaven - fraktion 17

Hvad må du aflevere?

I vores sorteringsguide kan du se, hvad du kan aflevere på genbrugspladsen.

Hvad sker der med affaldet?

På genbrugspladsen kan du aflevere EUR Paller 800 x 1200 mm. Det kan både være almindelige EUR paller og engangs EUR paller.
Pallerne afsættes til Dan-Pal A/S, som oplyser, at pallerne inspiceres og sorteres i forskellige kvaliteter. Hele paller videresælges og beskadigede paller repareres hvor det er muligt. Dan-Pal A/S oplyser, at der kun kasseres 2% af de EUR paller man modtager. For special-paller blev 10% kasseret og de øvrige blev genbrugt.
Dan-Pal A/S sikrer således at over 96% af de brugte paller, som de aftager, bliver genbrugt.
De paller, som Dan-Pal A/S frasorterer, bliver afleveret til en genbrugsvirksomhed. Her sker der en flisning af pallerne, hvor sømmene fjernes og herefter bliver restproduktet oparbejdet til brændsels-briketter.
 
 
Senest opdateret 06.10.2020

Planglas

Planglas

Her kan du aflevere

 • Genbrugsplads - container 15

Hvad må du aflevere?

I vores sorteringsguide kan du se, hvad du kan aflevere på genbrugspladsen.

Hvad sker der med affaldet?

Planglas afsættes til Dansk Miljøforbedring, som oplyser følgende:

Efter indvejning og registrering bliver planglasset læsset af på modtagepladsen for planglas.

Læsset kontrolleres for indhold af vinduer der indeholder PCB. Vinduer der indeholder PCB bliver frasorteret og bortskaffet på anlæg, der har godkendelse til at behandle planglas der indeholder PCB.

På de resterende vinduer skilles glasset fra rammerne med en sorteringsmaskine (gravemaskine med en sortergrab).

Glas og metal frasorteres og afsættes til genanvendelse. Rammerne (træ og plast) bliver afsat til energiudnyttelse.

Senest opdateret 18.06.2021

Plastdunke og Plastflasker

Plastdunke og Plastflasker

Her kan du aflevere

 • Genbrugsplads - container 80

Hvad må du aflevere?

I vores sorteringsguide kan du se, hvad du kan aflevere på genbrugspladsen.

Hvad sker der med affaldet?

Plastdunke og Plastflasker bliver ballet på genbrugspladsen og transporteret til omlastning. Herfra afsættes det til Ragn-Sells, der oplyser, at plastaffaldet transporteres til et anlæg i EU. Der bliver plasten grovsorteret i forskellige plastkvaliteter, som renses og skæres i mindre stykker. De små plaststykker gennemgår herefter endnu en kvalitetssortering, og bliver herefter lavet til plastikgranulat, som anlægget kan sælge til virksomheder og fabrikker, der anvender det i produktionen af nye plastprodukter f.eks. plastspande, kompostbeholdere og malerbøtter.
 
Senest opdateret 10.03.2020

Polstrede møbler

Polstrede møbler

Her kan du aflevere

 • Genbrugsplads - container 3
 • I storskraldsordning

Hvad må du aflevere?

I vores sorteringsguide kan du se, hvad du kan aflevere på genbrugspladsen.

Hvad sker der med affaldet?

Polstrede møbler afsættes til Denova i Frederiksværk, som oplyser, at der foretages en neddelingen, hvorefter metalfjedre og andre metaller udsorteres til genanvendelse. Neddelt træ, stoffer og andre materialer tilføres I/S Norfors' energianlæg, hvor energien udnyttes til at producere fjernvarme og elektricitet. 

Senest opdateret 21.04.2020

Printertoner og blækpatroner

Printertoner og blækpatroner

Her kan du aflevere

 • Genbrugsplads - container 63

Hvad må du aflevere?

I vores sorteringsguide kan du se, hvad du kan aflevere på genbrugspladsen.

Hvad sker der med affaldet?

De brugte tonere og blækpatroner som indsamles aftages af Tonergenbrug som oplyser følgende:

De tonere og blækpatroner der afhentes bliver genfyldt og brugt igen (direkte genbrug). 

Hvis en toner eller en blækpatron skulle være defekt, bliver de skilt ad, og de forskellige dele (plastik, metal, farvepulver) vil blive genanvendt.

De blækpatroner og tonere som går til direkte genbrug, bliver afsat til flere forskellige genfyldningsvirksomheder rundt omkring i Europa.

Ca. 90 % af det der indsamles går til direkte genbrug.

Senest opdateret 31.01.2022

Rene farvede plastfolier

Rene farvede plastfolier

Her kan du aflevere

 • Genbrugsplads - container 81

Hvad må du aflevere?

I vores sorteringsguide kan du se, hvad du kan aflevere på genbrugspladsen.

Hvad sker der med affaldet?

Rene farvede plastfolier bliver finsorteret og ballet på genbrugspladsen og transporteret til omlastning. Herfra afsættes det til Ragn-Sells, der oplyser, at plastaffaldet transporteres til et anlæg i EU. Der bliver plasten grovsorteret i forskellige plastkvaliteter, som renses og skæres i mindre stykker. De små plaststykker gennemgår herefter endnu en kvalitetssortering, og bliver herefter lavet til plastikgranulat, som anlægget kan sælge til virksomheder og fabrikker, der anvender det i produktionen af nye plastprodukter, f.eks. plastsække og -poser. 
 
Senest opdateret 10.03.2020

Rene klare plastfolier

Rene klare plastfolier

Her kan du aflevere

 • Genbrugsplads - container 42

Hvad må du aflevere?

I vores sorteringsguide kan du se, hvad du kan aflevere på genbrugspladsen.

Hvad sker der med affaldet?

Rene klare plastfolier bliver finsorteret og ballet på genbrugspladsen og transporteret til omlastning. Herfra afsættes det til Ragn-Sells, der oplyser, at plastaffaldet transporteres til et anlæg i EU. Der bliver plasten grovsorteret i forskellige plastkvaliteter, som renses og skæres i mindre stykker. De små plaststykker gennemgår herefter endnu en kvalitetssortering, og bliver herefter lavet til plastikgranulat, som anlægget kan sælge til virksomheder og fabrikker, der anvender det i produktionen af nye plastprodukter, f.eks. plastsække og -poser. 
 
Senest opdateret 10.03.2020

Rent træ

Rent træ

Her kan du aflevere

 • Genbrugsplads - container 47

Hvad må du aflevere?

I vores sorteringsguide kan du se, hvad du kan aflevere på genbrugspladsen.

Hvad sker der med affaldet?

På Norfors' omlasteplads grovsorteres Rent Træ for urenheder såsom plast, gips, isolering osv. før træet grovdneddeles.
Herefter afsættes rent træ til Geminor i Køge, som oplyser følgende:
Træet transporteres til en spånpladeproducent. 
Efter kvalitetskontrol finneddeles det rene træ og sorteres yderligere for feks. søm og skruer. Herefter bruges det findelte træ til produktion af spånplader.
Det modtagne rene træ genanvendes 99% i produktionen af spånplader til bla. køkkenelementer, reoler og lignende.

Senest opdateret 11.03.2021

Rødder og stød

Rødder og stød

Her kan du aflevere

 • Genbrugsplads - container 26

Hvad må du aflevere?

I vores sorteringsguide kan du se, hvad du kan aflevere på genbrugspladsen.

Hvad sker der med affaldet?

En mindre del af rødder og stød bruges til at "rense tænderne" på affaldsneddeleren på Norfors energianlæg.
Resten afsættes til Solum, som neddeler materialet. 
Neddelte rødder og stød er ikke egnet til kompostering, men energiudnyttes i stedet til at producere fjernvarme og elektricitet.

Senest opdateret 16.10.2020

Skærme og monitorer

Skærme og monitorer

Her kan du aflevere

 • Genbrugsplads - container 53

Hvad må du aflevere?

I vores sorteringsguide kan du se, hvad du kan aflevere på genbrugspladsen.

Hvad sker der med affaldet?

Elektriske apparater er omfattet af reglerne om producentansvar. Det betyder, at producenter og importører af elektrisk udstyr skal sørge for at tage produkterne tilbage, når de er udtjente. Når du afleverer dine elektriske apparater på genbrugspladsen, bliver de afhentet af de ansvarlige for tilbagetagningen.
Læs mere hér: https://www.dpa-system.dk/da/WEEE/Producentansvar

Senest opdateret 12.08.2021

Små husholdningsapparater

Små husholdningsapparater

Her kan du aflevere

 • Genbrugsplads - container 52

Hvad må du aflevere?

I vores sorteringsguide kan du se, hvad du kan aflevere på genbrugspladsen.

Hvad sker der med affaldet?

Elektriske apparater er omfattet af reglerne om producentansvar. Det betyder, at producenter og importører af elektrisk udstyr skal sørge for at tage produkterne tilbage, når de er udtjente. Når du afleverer dine elektriske apparater på genbrugspladsen, bliver de afhentet af de ansvarlige for tilbagetagningen.
Læs mere hér: https://www.dpa-system.dk/da/WEEE/Producentansvar

Senest opdateret 12.08.2021

Småt brændbart

Småt brændbart

Her kan du aflevere

 • Genbrugsplads - container 1

Hvad må du aflevere?

I vores sorteringsguide kan du se, hvad du kan aflevere på genbrugspladsen.

Hvad sker der med affaldet?

Fraktionen Småt brændbart benyttes kun til det affald, som ikke kan genanvendes, efter at alt det genanvendelige er sorteret ud.

Affaldet køres til Norfors' energianlæg, hvor energien udnyttes til at producere fjernvarme og elektricitet. 

Affald, der brændes, består hovedsageligt af organisk materiale som papir, træ, pap, madrester osv. Derfor regnes forbrænding af affald som stort set CO2 neutral, idet planterne har opsuget kulstof eller kuldioxyd CO2 under deres vækst, og det er denne CO2 der frigives igen ved forbrænding. Når affaldet forbrændes, er det vigtigt, at energien i affaldet udnyttes til at fortrænge fossile brændsler som kul, oile og gas. Herved reduceres samfundets bidrag til udledning af CO2, som skaber den globale opvarmning. CO2 bidraget reduceres ved, at affaldsanlægene producerer el og varme, der ellers skulle være lavet på fossile brændsler som kul, olie eller naturgas.

Senest opdateret 11.03.2020

Store husholdningsapparater

Store husholdningsapparater

Her kan du aflevere

 • Genbrugsplads - container 50

Hvad må du aflevere?

I vores sorteringsguide kan du se, hvad du kan aflevere på genbrugspladsen.

Hvad sker der med affaldet?

Elektriske apparater er omfattet af reglerne om producentansvar. Det betyder, at producenter og importører af elektrisk udstyr skal sørge for at tage produkterne tilbage, når de er udtjente. Når du afleverer dine elektriske apparater på genbrugspladsen, bliver de afhentet af de ansvarlige for tilbagetagningen.
Læs mere hér: https://www.dpa-system.dk/da/WEEE/Producentansvar

Senest opdateret 12.08.2021

Stort brændbart

Stort brændbart

Her kan du aflevere

 • Genbrugsplads - container 2

Hvad må du aflevere?

I vores sorteringsguide kan du se, hvad du kan aflevere på genbrugspladsen.

Hvad sker der med affaldet?

Fraktionen Stort brændbart benyttes kun til det affald, som ikke kan genanvendes, efter at alt det genanvendelige er sorteret ud.

Affaldet køres til Genbrugsgården, hvor der foretages en yderligere udsortering af genanvendelige materialer førend det neddeles. Herefter tilføres det til Norfors' energianlæg, hvor energien udnyttes til at producere fjernvarme og elektricitet. 

Affald, der brændes, består hovedsageligt af organisk materiale som papir, træ, pap, madrester osv. Derfor regnes forbrænding af affald som stort set CO2 neutral, idet planterne har opsuget kulstof eller kuldioxyd CO2 under deres vækst, og det er denne CO2 der frigives igen ved forbrænding. Når affaldet forbrændes, er det vigtigt, at energien i affaldet udnyttes til at fortrænge fossile brændsler som kul, oile og gas. Herved reduceres samfundets bidrag til udledning af CO2, som skaber den globale opvarmning. CO2 bidraget reduceres ved, at affaldsanlægene producerer el og varme, der ellers skulle være lavet på fossile brændsler som kul, olie eller naturgas.

Senest opdateret 11.03.2020

Stor hård plast

Stor hård plast

Her kan du aflevere

 • Genbrugsplads - container 16

Hvad må du aflevere?

I vores sorteringsguide kan du se, hvad du kan aflevere på genbrugspladsen.

Hvad sker der med affaldet?

Stor hård plast afsættes til Ragn-Sells, som oplyser følgende:
 
Efter aflæsning foretages en visuel inspektion og en delvis manuel og maskinel grovsortering, hvor større emner og fejlsorterede materialer fjernes. Materialer der fjernes, vil typisk være, træ, metaller, isoleringsmaterialer, glasfiber, affald o.lign.
 
I denne proces frasorteres også PVC med henblik på særskilt genanvendelse. 95 % af den frasorterede PVC genanvendes.Ved at fjerne PVC sikrer man samtidig, at den resterende fraktion i en stand, så den kan eksporteres som grønlistet affald jf. EU-forordning om eksport af affald.
 
Efter frasortering af fejlsorterede materialer samt PVC bliver 95 % af den resterende plast genanvendt. 
 
Materialet balles forud for eksport til Sverige og Tyskland. Hér er processen som følger:
 1. Ballerne åbnes manuelt, og inspiceres
 2. Materialet sorteres i henholdsvis polyofiner og andet termoplast
 3. Materialet neddeles groft og der foretages en magnetisk frasortering af jern
 4. Materialet finkværnes og vaskes
 5. Materialet friktion/mekanisk tørres
 6. Materialet ekstruderes i piller, adskilt som PP og PE piller
 7. Pillerne homogeniseres i blandesiloer inden de opsækkes i bigbags
Det færdige produkt er råvare til brug i plastindustrien, som erstatning for jomfruelig plast. 
 
Senest opdateret 15.01.2021

Tøj til genbrug

Tøj til genbrug

Her kan du aflevere

 • Genbrugsplads - container 58

Hvad må du aflevere?

I vores sorteringsguide kan du se, hvad du kan aflevere på genbrugspladsen.

Hvad sker der med affaldet?

Aftager oplyser:
Det gode og brugbare tøj bliver enten givet væk til udsatte mennesker via velgørende organisationer, eller solgt i deres genbrugsbutikker over hele landet. Tøj, som ikke sælges i butikkerne, bliver afsat til udlandet enten som beklædning eller som råmateriale til tekstilfibre.
 
Senest opdateret 26.10.2022