Farligt affald fra etagebebyggelser mv.

Fredensborg Kommune og Allerød Kommune har som en del af affaldshåndteringen fra etagebebyggelser og samlede bebyggelser indført en ordning, hvor det farlige affald kan hentes af Norfors hos ejendommens eller bebyggelsens ejendomsmester eller vicevært.

Kommunerne ønsker at få indsamlet større mængder farligt affald, så miljøet tilgodeses, samtidig med at kommunenerne yder bedre service til borgerne. Ordningen omfatter afhentning af farligt affald direkte ved hver enkelt bebyggelse.

Indsamlingen omfatter alle almindelige typer olie- og kemikalieaffald fra din husholdning. De gængse typer kan f.eks. være: Malingsaffald (hhv. opløsningsbaseret og vandbaseret), træbeskyttelse, lim, opløsningsmidler (fx terpentin), klorholdige produkter (fx rengøring), spraydåser, kviksølvstermometre, spildolie, batterier, elsparepærer.  Ikke alle affaldstyper er med i ordningen: medicinrester skal afleveres på apoteket, ammunition og sprængstoffer skal afleveres til politiet. 

Baggrunden for ordningen er, at Fredenborg Kommune  i samarbejde med Norfors har gennemført et pilotprojekt med indsamling af farligt affald fra etage- og samlede bebyggelser. I alt har 21 bebyggelser med ca. 4.000 husstande deltaget i pilotprojektet. På baggrund af de gode resultater har Fredensborg Byråd vedtaget at gøre ordningen permanent, og Allerød Kommune har besluttet at indføre ordningen som forsøgsordning foreløbigt i 2010 og 2011.

For at være med i ordningen skal bebyggelsen udpege en person (ejendomsfunktionær, vicevært etc.), som skal stå for at indsamle eller modtage affaldet i bebyggelsen. Kommunerene og Norfors kan hjælpe med at stille et miljøskab til rådighed til sikker opbevaring af affaldet, hvis bebyggelsen ikke har et aflåst rum til opbevaring af affaldet.

Kommunerne og Norfors sørger for at emballere, transportere samt bortskaffe det farlige affald på en miljømæssig korrekt måde. Med dette tiltag ønsker kommunerne at bidrage til, at det farlige affald ikke blandes med det øvrige affald. Bebyggelsen undgår, at beboere stiller farligt affald ved fælles affaldscontainere og slipper for at transportere farligt affald til genbrugspladsen.

Deltagelse i ordningen er gratis for bebyggelsen. De løbende driftsudgifter til indsamling, emballering og behandling af det farlige affald afholdes over kommunes renovationsbudgetter og finansieres via affaldsgebyret for husholdninger. Kommunerne og Norfors har informationsmateriale til dén i bebyggelsen, der modtager affaldet og forslag til informationsmateriale til beboerne.

Hvis din bebyggelsen ikke allerede deltager i ordningen og er interesseret i at være med eller ønsker at høre mere om ordningen, kan man kontakte Norfors på tlf. 45 16 05 00 eller på mail: norfors@norfors.dk ; eller Fredensborg Kommune, Natur og Miljø på mail på tlf. 72 56 50 00  på mail: dma@fredensborg.dk  eller Allerød Kommune, Natur og Miljø Teamet på telefon 48 10 01 00 mail: renovation@alleroed.dk.