Erhvervsaffaldsgebyr - hvem skal betale?

Grundlag for opkrævning

Erhvervsaffaldsgebyret er et lovpligtigt gebyr, der dækker omkostninger til planlægning, administration og ordninger i forbindelse med virksomhedernes affald. Via erhvervsaffaldsgebyret betaler virksomheder også for Miljøstyrelsens udgifter til en række nye IT-systemer.

Kommunen er lovmæssigt forpligtet til at opkræve grundgebyr hos de gebyrpligtige virksomheder. 

Kommunalbestyrelsen vedtager årligt et gebyrblad med de aktuelle gebyrer. Gebyrets størrelse er fastsat i overensstemmelse med reglerne i § 48 i Miljøbeskyttelsesloven, med reglerne i Affaldsbekendtgørelsen og med kommunens Regulativ for erhvervsaffald.

Gebyrets størrelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. § 48 stk. 5 i Miljøbeskyttelsesloven. Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til affaldsbekendtgørelsen og erhvervsaffaldsregulativet kan ikke indbringes til anden administrativ myndighed, jf. Affaldsbekendtgørelsens § 93.

Grundlaget for opkrævning er miljøbeskyttelsesloven samt affaldsbekendtgørelsen nr. 1309 af 18/12 2012.

Hvad dækker grundgebyret?

Grundgebyret dækker kommunens generelle administrationsomkostninger, herunder omkostninger forbundet med administration af anvisningsordninger for virksomheder, regulativfastsættelse, udarbejdelse af affaldsplaner, Miljøstyrelsens affaldsdata- og regulativsystem, information, konkrete anvisninger om håndtering af affald fra virksomheder samt planlægning og administration, som ikke kan henføres til de enkelte affaldsordninger.

Grundgebyret dækker således ikke den konkrete håndtering og indsamling af affald. Opkrævning heraf sker ad anden vej. 

Virksomheder beliggende i kommunen betaler erhvervsaffaldsgebyr

Erhvervsaffaldsgebyret bliver opkrævet hos virksomheder i kommunen. Det vil sige for hvert P-nummer beliggende i kommunen, (eller for hvert CVR-nummer i kommunen, hvis der ikke er tilknyttet nogle P-numre).

Virksomheder kan selv vælge, om de ønsker at benytte genbrugspladsen. Hvis din virksomhed ønsker at benytte genbrugspladsen i din kommune, skal du tegne et abonnement og betale genbrugspladsgebyret ad denne vej - læs mere hér.

Enkelte virksomheder er fritaget

I Affaldsbekendtgørelsen er nogle virksomheder fritaget, idet det er vurderet at særlige branchekoder eller virksomhedsformer med få eller ingen ansatte ikke skal opkræves. De virksomheder, der ifølge CVR opfylder fritagelseskriterierne om branche og virksomhedsform har kommunen sorteret fra inden regningerne udsendes:

Følgende er automatisk fritaget:

 • Fritagelse efter branche og antal ansatte:
  Hvis virksomheden i CVR er registret med en af branchekoderne i bilag 8 og 0-1 ansatte, er virksomheden fritaget for erhvervsaffaldsgebyr.
  Se bilag 8 med brancherne KLIK HER
 • Fritagelse efter virksomhedsformer og antal ansatte:
  Hvis virksomheden i CVR er registreret med en af virksomhedsformerne i bilag 9, punkt 1, og har 0 ansatte er virksomheden fritaget for erhvervsaffaldsgebyr. Virksomheder med virksomhedsformerne i bilag 9, punkt 2 er fritaget, uanset antallet af ansatte i virksomheden.
  Se bilag 9 med virksomhedsformerne KLIK HER
 • Fritagelse hvis omsætning er lavere end 300.000 kr.:
  Virksomheder, der har en årlig momsomsætning eller lønsum på under 300.000 kr (inklusive udenlandsk omsætning) er som udgangspunkt automatisk fritaget fra erhvervsaffaldsgebyr. Omsætningen opgøres for det indkomstår, som ligger to år før gebyråret, altså for gebyret for 2018 lægges omsætningen i indkomståret 2016 til grund. Kommunalbestyrelsen undtager virksomheder med momsomsætning/lønsum under 300.000 kr. på baggrund af oplysninger, som kommunen indhenter fra SKAT. For offentlige institutioner og virksomheder opgøres omsætningen som summen af lønsums- og driftsudgifter.
  Virksomheder med lav omsætning vil i de fleste tilfælde tilhøre de ovennævnte brancher og virksomhedstyper og have ingen eller få ansatte, så de allerede er fritaget automatisk efter de ovennævnte registreringer.
  Eksisterede virksomheden ikke 2 år før gebyr året må denne regel dog ikke anvendes ifølge Miljøstyrelsen.

Der kan søges om fritagelse udfra følgende:

 • Omsætning under 300.000 kr.
  Det hænder at en virksomhed ikke er blevet fritaget automatisk på baggrund af oplysninger fra skat, selvom de har en momsomsætning eller lønsum under 300.000 kr. I de tilfælde kan virksomheden sende en ansøgning til kommunen for at blive fritaget pga. lav omsætning. Kommunen fritager en virksomhed, hvis den dokumenterer en årlig momsomsætning eller lønsum under 300.000 kr. (ekskl. moms) for det indkomstår, der ligger 2 år før gebyråret. Hvis din virksomhed ikke var etableret i året 2 år før gebyråret, så er det ikke muligt at søge fritagelse efter denne regel. Ansøgningen skal følges af en tro og love erklæring og dokumentation for momsomsætning eller lønsum under 300.000 kr. f.eks. ved kopi af regnskab og momsindberetning, hvoraf omsætningens størrelse kan ses eller beregnes. 
 • Ansøgning om fritagelse, hvis der ikke er nogen affaldsproduktion
  Affaldsbekendtgørelsen giver kommunen mulighed for at fritage virksomheder uden egentlig affaldsproduktion. Men det er op til den enkelte kommune at beslutte, om man ønsker at gøre brug af denne fritagelsesmulighed. Mange kommuner har valgt ikke at anvende denne mulighed, da administrationen af en sådan ordning vil betyde, at gebyret skulle hæves væsentligt. Tjek derfor din egen kommunes hjemmeside (se links nedenfor). 

OBS: Uanset om en virksomhed er fritaget på baggrund af en af de ovenstående fem årsager, kan kommunalbestyrelsen dog opkræve gebyr hos virksomheden, hvis den anvender en eller flere indsamlingsordninger i kommunen, herunder dagrenovation, farligt affald eller genbrugspladsen.

Ansøgning om fritagelse 

Her kan du ansøge om fritagelse for erhvervsaffaldsgebyr 2018:
Hvis du vil søge om fritagelse for erhvervsaffaldsgebyr, så skal du sørge for at ansøge senest den anførte dato.

Kommune Ansøgning om fritagelse Frist for ansøgning om fritagelse
Allerød Læs mere HER
Klik HER og udfyld formularen online
26. oktober 2018
Fredensborg Læs mere HER
Klik HER og udfyld formularen online
23. november 2018
Hørsholm Læs mere HER
Klik HER og udfyld formularen online
9. november 2018
Rudersdal Læs mere HER
Klik HER og udfyld formularen online
29. oktober 2018